© 2018 by SALT&C°. Proudly created with Wix.com

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden www.saltenco.be, www.ateliervansalt.be/www.ateliervansalt.com Artikel 1: Toepasselijkheid Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst of bestelling tussen ..... en haar wederpartij die via www.salt-co.be, www.ateliervansalt.be of www.ateliervansalt.com, hierna ..... genoemd, tot stand is gekomen. Artikel 2: Bestelling De op de website vermelde prijzen zijn in Euro's en exclusief BTW. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. De bestelling van de artikelen gebeurt via het winkelmandje. Na de bestelling kan de wederpartij afronden via het winkelmandje en zal de wederpartij gevraagd worden om de nodige gegevens in te vullen om de bestelling verder te kunnen afhandelen. De bestelling wordt pas in produktie genomen na betaling van de volledige faktuur, tenzij anders overeengekomen. Artikel 3: Levering Levering geschiedt na ontvangst van een e-mail bevestiging en na betaling van de bestelling op de rekening van .... dmv. de getoonde betalingsmogelijkheden met vermelding van het ordernummer en de naam. De wederpartij is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel op het moment dat deze bij aflevering worden bezorgd. Indien om welke reden dan ook de wederpartij niet in staat is de goederen in ontvangst te nemen, worden zij opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij, de wederpartij is in dat geval alle bijkomende kosten verschuldigd. Artikel 4: Levertijd Door ... opgegeven levertijden kunnen niet als fatale termijn worden aangemerkt. Alle artikelen worden zorgvuldig ingepakt en gelabeld om beschadiging te voorkomen. Bij het niet voorradig zijn van bepaalde artikelen wordt de wederpartij hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht De wederpartij zal de keuze hebben tussen het terugstorten van de prijs van de niet-voorradige artikelen of nalevering van de artikelen, waarbij de verzendkosten ten laste zullen vallen van .... Op de website van Atelier van Salt wordt medegedeeld wat de leveringskosten zijn per land en per gewicht. De bestelde artikelen worden verstuurd met de dienst Taxipost van De Post. ... kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien een levering niet binnen een behoorlijke leveringstermijn op zijn bestemming aangekomen is. .... kan niet aansprakelijk gesteld worden indien goederen niet ontvangen worden door de wederpartij. Verzend- en verpakkingskosten zijn ten laste van de wederpartij/koper. Indien de wederpartij duidelijk aangeeft bij de bestelling deze op een andere wijze te willen ontvangen, zal dit schriftelijk overeengekomen worden met ..... Artikel 5: Aansprakelijkheid AVS is niet de fabrikant van de verkochte goederen. Om die reden is niet ... maar de producent ervan aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek in de geleverde goederen. ... is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade voortvloeiend uit het gebruik ervan. ... staat er niet voor in dat de goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wil bestemmen, ook niet indien dit doel door de wederpartij aan ... is kenbaar gemaakt. ... is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in geleverde goederen. De aansprakelijkheid van ... is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde. De foto's van de artikelen zijn niet op ware grootte. Voor alle duidelijkheid staan de afmetingen vermeld. U kan hiervoor steeds meer informatie inwinnen bij .... Afwijkingen in kleur en vorm zijn mogelijk. De artikelen zijn zo duidelijk mogelijk op de website afgebeeld. Dit geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding of annulatie van de artikelen. Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud De door ... geplaatste foto's, teksten en afbeeldingen blijven het eigendom van ... en mogen niet zonder toestemming van ... overgenomen of gekopieerd worden. Artikel 7: Koopprijs en betaling De koopsom bestaat uit de overeengekomen prijs voor de goederen, de kosten van verpakking en de kosten van vervoer en aflevering. Betaling dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na besteldatum. Daarna wordt de bestelling geannuleerd. Betalingen van de gekochte goederen geschiedt op hierna volgende voorwaarden: de facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Indien de gehele gefactureerde som evenwel binnen een termijn van tien dagen vanaf factuurdatum effectief op de rekening van de verkoper is gecrediteerd dan mag er door de koper een korting van 2% op de gefactureerde som worden aangerekend. De overschrijving van de uiterlijke betaaltermijn brengt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire verhoging ten titel van schadevergoeding met zich mee van 10% met een minimum van €37,18. Tevens behoudt de verkoper zich het recht om terzelfdertijd een verwijlintrest te vorderen op het gefactureerde bedrag van 1,5%/maand om alle invorderingskosten met inbegrip van al de kosten van een incassobureau, deurwaarder en of advocaat aan te rekenen, alsook om haar lopende verbintenissen op te schorten. De geleverde goederen blijven de eigendom van ... tot de volledige betaling van de hoofdsom, intresten, kosten ed . De risico's zijn echter ten laste van de koper vanaf de in ontvangstname van de goederen. Artikel 8: Overmacht Indien ... door overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, worden deze opgeschort. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan ... zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen: stakingen, molest, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde grondstoffen, goederen of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, of derden waarvan ... afhankelijk is. Indien een overmachtsituatie als bedoeld in dit artikel langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Artikel 9: Klachten 1. De wederpartij dient de gekochte goederen onmiddellijk bij ontvangst te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of de geleverde goederen wat kwaliteit en kwantiteit betreft overeenstemmen met het overeengekomen. Artikelen kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van ... geretourneerd worden. Artikel 10: Gegevens De gegevens van de wederpartij worden enkel intern gebruikt bij AVS en worden in geen geval aan derden geven. Artikel 11: Geschillenbeslechting Elk geschil zal worden beslecht door de rechtbanken van Turnhout. Artikel 12: Toepasselijk recht Op elke overeenkomst tussen .... en de wederpartij is Belgisch recht van toepassing. Een vertaling van deze algemene voorwaarden in engels, frans of duits kan op eenvoudige aanvraag via atelier.vs@telenet.be. A translation of these General terms and conditions of sale can be requested via atelier.vs@telenet.be. Eine Übersetzung über diese Allgemeine Bedingungen kann auf einfache Anfrage bereitgestellt werden. Bitte Kontakt nehmen via atelier.vs@telenet.be Une traduction de ces Conditions générales de vente peut être fournie sur demande via atelier.vs@telenet.be.w

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon